پیوند اعضای بدن دختر دانشجو به ۵ بیمار

پیوند اعضای بدن دختر دانشجوی قائم شهری به ۵ بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.

به گزارش میزان، اعضای بدن « شیدا زارعی » دانشجوی ۲۲ ساله رشته فیزیک دانشگاه تربیت معلم تهران که بر اثر بیماری ناگهانی دچار مرگ مغزی شده بود بنا به سفارش خودش و رضایت خانواده به ۵ بیمار نیازمند اهدا شد .قلب، کلیه ها، چشم و کبد این دانشجو اهدا شد