واکنش ‎گولن به ‎صدور حکم ‎بازداشتش‎

پس از آن که دادگاهی در استانبول برای فتح الله گولن، رهبر جنبش "حزمت"(خدمت) و از مخالفان دولت ترکیه قرار بازداشت صادر کرد، گولن نسبت به این حکم واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، فتح الله گولن روحانی ترک تبار ساکن آمریکا روز پنجشنبه حکم بازداشت صادر شده از سوی دولت ترکیه که او را عامل دسیسه چینی کودتای نافرجام اخیر دانسته را محکوم کرد. وی تاکید کرد، دادگاه های ترکیه استقلال قضایی ندارندگولن که دست داشتنش در کودتای ۱۵ ژوئیه ترکیه را رد کرده در بیانیه ای گفت: این دیگر کاملا مستند است که دادگاه های ترکیه بدون استقلال قضایی هستند بنا بر این، این حکم بازداشت یک نمونه دیگر از حرکت اردوغان به سمت استبداد و دور شدن او از دموکراسی است.