نظر شورای نگهبان درباره زمان انتخابات ۹۶

شوراي نگهبان به نامه وزارت كشور درباره زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري پاسخ داد.به گزارش ایسنا، شوراي نگهبان نظر خود را در مورد زمان برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و اولين مياندوره‌اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.شورای نگهبان در نامه‌ای در پاسخ به وزارت كشور اعلام کرد:عطف به نامه شماره ۳۵۸۴۰ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۹۵ در خصوص برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و اولين مياندوره‌اي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ‌هاي پيشنهادي، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۵ مطرح كه پس از بررسي، روز جمعه مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۶ جهت برگزاري انتخابات مورد تصويب قرار گرفت.