نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، در قانون اساسی نبود، بعدا در اصلاحیه اضافه شد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: اصل ۹۹ قانون اساسی که بحث نظارت بر انتخابات را دارد نظارت بر خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و رفراندم‌ها را شامل می‌شود از این رو در این قانون از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صحبتی نشده است. به گزارش میزان، کدخدایی افزود؛ برداشت شورای نگهبان این است که نظارت بر انتخابات محصور به مواردی است که در اصل ۹۹ وجود دارد و اصل ۹۹ اگر قصد داشت که نظارت بر انتخابات شوراها هم به شورای نگهبان تفویض شود در همین اصل این موضوع قید می‌شد.خوب است که به نکته‌ای اشاره کنم که مردم و دوستان از آن مطلع شوند و این که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ جزء اصل ۹۹ قانون اساسی نبود و بعد از اصلاحیه جزء این اصل ۹۹ گرفت.در آن مقطع امکان ذکر انتخابات شوراها در اصل ۹۹ وجود داشت اما دلایلی وجود داشته است که این اتفاق صورت نگرفته است و انتخابات شوراها از بعد نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده است و تفسیر شورای نگهبان هم از اصل ۹۹این است که این موارد حصری است و محصور به موارد مندرج در اصل ۹۹ است و بنابر این نظارت برانتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان نیست.اما از لحاظ اجرایی و در خصوص تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر و روستا از سوی شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم که همزمان با انتخابات شوراها بود این موضوع دوباره مطرح شد ودوستانمان در مجلس در این باب وارد عمل شدند و تا یک جاهایی هم برخی از بزرگانمان موافقت کرده بودند که نظارت بر انتخابات شوراها را شورای نگهبان داشته باشد ولی این امرصورت نگرفت.شورای نگهبان علاوه بر حصر قانونی که در اصل ۹۹ است امکان بررسی صلاحیت ۴۰۰ هزار نفر یا بیش از آن را ندارد زیرا این رقم، رقم قابل توجهی است.