مهدی محمدی: پاسخ درست ایران به تحريم ها از سوی آمريكا

مهدی محمدی در کانال تلگرامی خود نوشت:
 
سناي امريكا بدون مخالف، قانون تحريم ايران را تصويب كرد. اين قانون قدرتمندترين زيرساخت تحريم ايران در قوانين داخلي امريكاست و مي توان آن را خصمانه ترين سند "تحريم ثانويه بخش انرژي" ايران خواند.
 
نفت، گاز، بنزين و پتروشيمي ايران در اين قانون هدف اصلي است. دولت آقاي روحاني در عالي ترين سطح گفته در صورت نهايي شدن اين قانون به آن واكنش نشان خواهد داد. اين خوب است اما حداقل كاري است كه بايد كرد. كار بزرگ تر آن است كه با بازگشت امريكا به دوران تحريم، فكري به حال آن تفكر سياسي بشود كه خوش خيالانه دوران فشار را پايان يافته مي ديد و لذا تا توانست كشور را در مقابل ابزار تحريم خلع سلاح كرد.
 
پاسخ درست به تحريم ايران از سوي امريكا، "تحريم سياسي" دوستان داخلي امريكا از سوي ملت ايران است.