فروش کالاهای قاچاق ممنوع شد

عرضه كالاهاي قاچاق در مزايده هاي سازمان اموال تمليكي متوقف شد به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكي؛ امين دليری مدير عامل اين سازمان با صدور بخشنامه ای عرضه كالاهای قاچاق قطعيت يافته مشمول قانون تاسيس اين سازمان را در فرآيندهای فروش متوقف كرد.در اين بخشنامه تصريح شده: نظر به منويات مقام معظم رهبری (مدظله العالي) مبني بر ضرورت مبارزه همه جانبه و جدی با قاچاق كالا و همچنين با توجه به تصويب و ابلاغ آئين نامه اجرايی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوی هيات محترم وزيران ، به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگی لازم با ساير دستگاههاي مرتبط با موضوع فوق ، الزامي است عرضه تمامی كالاهايی قاچاق قطعيت يافته براي فروش ، متوقف گردد .در اين بخشنامه بر پيگيری مجدانه و تسريع در انهدام و امحاء كالاهای قاچاق كه مراحل قانونی آن سپری شده، تاكيد گرديده است .گفتنی است، بخشنامه مذكور مشمول مزايده اخير اين سازمان ( مزايده ۱۸۲ ) نيز خواهد بود.