شیار ۱۴۳ دوباره رنگ واقعیت گرفت

مادر شهید قنبر اسدپور پس از شنیدن خبر شناسایی هویت فرزندش پس از ۳۲ سال انتظار رادیو را کنار گذاشت.به گزارش ایسنا، پیکر مطهر شهید قنبر اسدپور پس از ۳۲ سال شناسایی شد.شهید قنبر اسدپور فرمانده گردان در عملیات خیبر و بدر بود. این فرمانده در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهر این شهید در جبهه بر جای می‌ماند. پدر بزرگوار شهید در زمان حیات، رادیویی در اختیار داشت و از طریق این رادیو پیگیر خبری از فرزند شهیدش می‌شد.پس از فوت پدر بزرگوار شهید، مادر شهید این رسالت را بر دوش گرفته و رادیو را همیشه در کنار خود قرار می‌داد تا شاید خبری از فرزند شهیدش از طریق رادیوهای عراق و یا ایران از رادیو بشنود. حال که خبر شناسایی فرزند شهیدش را شنید ، رادیو را کنار گذاشت