شناگر ایران بین هفت نفر هفتم شد

نماینده شنای ایران در ماده ۲۰۰ متر قورباغه المپیک، بین هفت نفر هفتم شد. آریا نسیمی شاد شناگر جوان ایران كه جوان ترین عضو كاروان ایران در المپیك ریو هم هست، امروز در ماده ۲۰۰ متر قورباغه به مصاف رقبای خود رفت و بین هفت نفر هفتم شد. او ركورد ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه را ثبت كرد. نسیمی شاد با ثبت ركورد ۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه ركورد ملی ایران در ۲۰۰ متر قورباغه را به نام خود ثبت کرده است.