سلفی رزمنده عراقی با کودکان روستای آزاد شده

یک رزمنده عراقی با کودکان روستای فدیلیه در منطقه نینوا که به تازگی از چنگ داعشی‌ها آزاد شده سلفی زیر را گرفته است.