دیمیستورا با جابری انصاری دیدار کرد

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با معاون وزیرخارجه دیدار و درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد.به گزارش صداوسیما، استفان دیمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل صبح امروز به منظور رایزنی با مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره رویدادهای سوریه وارد تهران شد. دیمیستورا پیش از این نیز در دوره مدیریت حسین امیر عبداللهیان در معاونت عربی آفریقای وزیر امور خارجه برای بررسی راهکارهای حل و فصل سیاسی مسائل سوریه چند بار به تهران سفر کرده بود.اوضاع حلب، دیمیستورا را به تهران آورد نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه امروز در حالی با جابری انصاری معاون عربی و افریقایی وزیر امور خارجه دیدار کرد که چند روز پیش ، درپی پیشرویهای میدانی ارتش سوریه و متحدان ، و محاصره تروریستها در شرق شهر حلب ، پیشنهاد آتش بس و آغاز مذاکرات را داده بود. وی حالا برای پیگیری این پیشنهاد به تهران آمده است.البته سوریه و متحدان معتقدند در شرایط فعلی که تروریستها در دومین شهر مهم سوریه محاصره شده اند، آتش بس فقط دادن تنفس به این گروههاست؛ به خصوص اینکه در آتش بسهای قبلی هم همین اتفاق افتاد.معاون وزیر امورخارجه روسیه هم گفته است: آمریکا به دنبال بازی سیاسی جدید است.در محله تازه آزاده شده بنی زید، تعدادی انبار تسلیحاتِ متعلق به تروریستها کشف شده که پر از سلاحهای ساخت امریکا ازجمله موشک ضد زره و ضد بالگرد تاو است.گروهی از همین تروریستها در حلب خود را تسلیم ارتش سوریه کردند. دیمیستورا با جابری انصاری دیدار کردنماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با معاون وزیرخارجه دیدار و درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد.خبرگزاری صداوسیما: استفان دیمیستورا نماینده دبیر کل سازمان ملل صبح امروز به منظور رایزنی با مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره رویدادهای سوریه وارد تهران شد. دیمیستورا پیش از این نیز در دوره مدیریت حسین امیر عبداللهیان در معاونت عربی آفریقای وزیر امور خارجه برای بررسی راهکارهای حل و فصل سیاسی مسائل سوریه چند بار به تهران سفر کرده بود.اوضاع حلب، دیمیستورا را به تهران آورد نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه امروز در حالی با جابری انصاری معاون عربی و افریقایی وزیر امور خارجه دیدار کرد که چند روز پیش ، درپی پیشرویهای میدانی ارتش سوریه و متحدان ، و محاصره تروریستها در شرق شهر حلب ، پیشنهاد آتش بس و آغاز مذاکرات را داده بود. وی حالا برای پیگیری این پیشنهاد به تهران آمده است.البته سوریه و متحدان معتقدند در شرایط فعلی که تروریستها در دومین شهر مهم سوریه محاصره شده اند، آتش بس فقط دادن تنفس به این گروههاست؛ به خصوص اینکه در آتش بسهای قبلی هم همین اتفاق افتاد.معاون وزیر امورخارجه روسیه هم گفته است: آمریکا به دنبال بازی سیاسی جدید است.در محله تازه آزاده شده بنی زید، تعدادی انبار تسلیحاتِ متعلق به تروریستها کشف شده که پر از سلاحهای ساخت امریکا ازجمله موشک ضد زره و ضد بالگرد تاو است.گروهی از همین تروریستها در حلب خود را تسلیم ارتش سوریه کردند.