دفن جسد بعد از جنایت با انگیزه مالی

مردی که دوستش را در پی اختلاف مالی به قتل رسانده و جسد او را کف خانه‌اش دفن کرده ‌بود، به‌زودی محاکمه می‌شود.به گزارش شرق، مرداد سال گذشته خانواده مردی به نام امیر، خبر گم‌شدن او را به پلیس دادند و گفتند امیر با دوستش کریم قرار داشت؛ آنها اختلاف مالی داشتند و امیر برای گرفتن پولش رفته‌ بود. وقتی مأموران به‌سراغ کریم رفتند، او گفت از دوستش خبر ندارد؛ اما در بازرسی از خانه او پلیس متوجه شد کف خانه به‌تازگی کنده شده و روی آن را پوشانده‌اند.به دستور بازپرس کف خانه کنده ‌شد و پلیس جسد امیر را پیدا کرد. مرد جوان که دیگر راهی نداشت، قتل را قبول کرد و گفت: ما با هم اختلاف مالی داشتيم وقتی کریم به خانه من آمد، برای اینکه با او صحبت کنم، او را به خانه دعوت کردم اما صحبت ما به درگیری کشید.کریم من را زد و من هم او را زدم. در حین دعوا نفهمیدم چگونه او را خفه کردم و بعد هم چند ضربه چاقو به او زدم تا اینکه فوت کرد. وقتی به خودم آمدم و دیدم جسدی روی دستم مانده؛ تصمیم گرفتم آن را مخفی کنم. بنابراین کف خانه را کندم تا جسد را در آنجا دفن کنم. از سروصدای ایجادشده همسایه‌ها به صاحب‌خانه شکایت کردند و صاحب‌خانه به سراغ من آمد؛ من هم گفتم فاضلاب خراب است و به‌همین‌دلیل کف خانه را می‌کنم اما صاحب‌خانه‌ام گفت همسایه‌ها شکایت کرده‌اند.جسد را داخل کمد گذاشتم و صبح که شد دو کارگر آوردم تا خانه را بکنند؛ بعد هم جسد را داخل گودال گذاشتم و رویش را پوشاندم. با توجه به کیفرخواست صادره، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری ارسال شد؛ اما با توجه به اینکه دو ولی‌دم صغیر بودند، قاضی دادگاه برای تعیین قیم، پرونده را به دادستانی فرستاد و بعد از تعیین تکلیف متهم محاکمه خواهد شد.