جزئیات بودجه ۹۶/کاهش ۵۰ درصدی حمایت‌ مالی دولت از مسکن مهر

بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ حاکی از آن است که یارانه سود تسهیلات مسکن مهر ۵۰ درصد در مقایسه با سال جاری کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در لایحه بودجه سال آینده ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این رقم در مقایسه با یارانه سود تسهیلات سال جاری حاکی از کاهش ۵۰ درصدی است. یارانه تسهیلات مسکن مهر در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه سال ۹۶بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۵۰ درصد کاهش یافته است.