توصیه ایران به وزیر خارجه بحرین

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به وزیر امور خارجه بحرین توصیه کرد: از پیگیری خط تفرقه در جهان اسلام پرهیز کند.به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه بحرین در خصوص سیاسی کردن حج از سوی ایران،به وی توصیه کرد:بهتر است به جای یکسونگری و اتخاد مواضع تکراری، دستوری و القاء شده از جانب برخی به خطارفتگان در منطقه،دل‌مشغولی‌های خود را معطوف به معضلات داخلی کشور خود کرده و از پرداختن به مسائلی که مربوط به مهمترین آئین مسلمانان است؛ آنهم بدون اشاره به کشتار بی‌گناهان مسلمان حادثه منا سال گذشته، خودداری و از پیگیری خط تفرقه در جهان اسلام پرهیز کند.