بزرگترین عیب

اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله.بزرگترین عیب آن است که: عیبی را که خود نیز داری، در دیگران، عیب بشماری. (وسائل الشیعه/ج۱۵/ص۲۹۱)