برنامه جدید دولت برای پیگیری امور اتباع بیگانه

روزنامه خراسان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: بر اساس گزارش یک مقام مسئول در دولت به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی، اعلام شده است در حالی که شورایی با نام "هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه" بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه ایجاد و در برنامه چهارم هم تایید شده بود، تشکیل شورای مذکور در قانون برنامه پنجم و پیش نویس لایحه برنامه ششم، مورد تنفیذ مجدد قرار نگرفت که به نظر می رسد با توجه به ابعاد این موضوع مهم، نیاز است مجدد ساز و کاری مشابه برنامه های فوق برای تمرکز سیاست گذاری در این زمینه اندیشیده شود که این موضوع مورد موافقت کلی برخی مدیران ارشد دولت قرار گرفته است.