برق منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم و منازل مجاور ایشان قطع شد

منابع خبری از قطع برق منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و منازل مجاور ایشان خبر دادند.به گزارش مهر به نقل از پایگاه العهد، مقامات آل خلیفه برق منزل آیت الله «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین و منازل مجاور ایشان و همچنین میدان الفداء را قطع کردند.پایگاه العهد به نقل از اللولوه گزارش داد که علت این امر هنوز مشخص نیست.