بررسی زمان برگزاری انتخابات سال ۹۶ در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی زمان انتخابات سال۹۶ در جلسه فردای شورای نگهبان خبر داد.به گزارش تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از ادامه بررسی نامه وزارت کشور درباره تعیین تاریخ انتخابات سال آینده خبر داده است .وی دومین دستور را بررسی مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و آورده است.- لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص- لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- و لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که البته متن لایحه اخیر به صورت غیر رسمی واصل شده است.در ادامه نیز جلسه فقها محترم برای بررسی نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد.همچنین نامه وزارت کشور در خصوص انتخابات رایانه ای امروز واصل شد که پس از بررسی کارشناسان در جلسات آتی شورا نسبت به آن تصمیم گیری می شود.دادبررسی زمان برگزاری انتخابات سال ۹۶ در شورای نگهبانسخنگوی شورای نگهبان از بررسی زمان انتخابات سال۹۶ در جلسه فردای شورای نگهبان خبر داد.خبرگزاری تسنیم: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از ادامه بررسی نامه وزارت کشور درباره تعیین تاریخ انتخابات سال آینده خبر داده است .وی دومین دستور را بررسی مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و آورده است.- لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص- لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- و لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که البته متن لایحه اخیر به صورت غیر رسمی واصل شده است.در ادامه نیز جلسه فقها محترم برای بررسی نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد.همچنین نامه وزارت کشور در خصوص انتخابات رایانه ای امروز واصل شد که پس از بررسی کارشناسان در جلسات آتی شورا نسبت به آن تصمیم گیری می شود.دادبررسی زمان برگزاری انتخابات سال ۹۶ در شورای نگهبانسخنگوی شورای نگهبان از بررسی زمان انتخابات سال۹۶ در جلسه فردای شورای نگهبان خبر داد.خبرگزاری تسنیم: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده از ادامه بررسی نامه وزارت کشور درباره تعیین تاریخ انتخابات سال آینده خبر داده است .وی دومین دستور را بررسی مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده و آورده است.- لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص- لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- و لایحه احکام دایمی برنامه های توسعه کشور که البته متن لایحه اخیر به صورت غیر رسمی واصل شده است.در ادامه نیز جلسه فقها محترم برای بررسی نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری تشکیل خواهد شد.همچنین نامه وزارت کشور در خصوص انتخابات رایانه ای امروز واصل شد که پس از بررسی کارشناسان در جلسات آتی شورا نسبت به آن تصمیم گیری می شود.