بدترین کشتار دسته جمعی در ژاپن

صبح امروز حدود ساعت ۴، بدترین کشتار جمعی ژاپن در دهه اخیر اتفاق افتاد. بر اثر حمله مرگبار در یک مرکز نگهداری معلولان واقع هارا در ۱۴ کیلومتری غرب توکیو، حداقل ۱۹ تن کشته و حدود ۴۵ تن مجروح شدند. این حادثه در حدود ساعت ۴ صبح اتفاق افتاده و معمولان در هنگام حمله فرد جنایتکار خواب بوده اند. عامل این حمله فردی حدود ۲۰ ساله و از کارکنان سابق این مرکز بوده است. این تصاویر از خبرگزاری رویترز انتخاب شده است.