بخشش محرومیت رحمتی قانونی بود؟

ورزش سه نوشت: یک جلسه از محرومیت باقی مانده مهدی رحمتی به حالت تعلیق درآمد و این دروازه بان می تواند استقلال را در مصاف با هم نام اهوازی همراهی کند.در بند ۲ ماده ۵۹ آئین نامه انضباطی که روی سایت فدراسیون فوتبال وجود دارد آمده چنانچه تنبیه در حال اجراء باشد فقط نیمی از محرومیت را می توان به حالت تعلیق در آورد که محرومیت مهدی رحمتی یک جلسه آن سپری شده بود و یک جلسه دیگر آن باقی مانده بود. بنابراین دروازه بان استقلال شامل این بند می شد. ضمن اینکه محرومیت ها تا شش مسابقه یا شش ماه را می توان به شرط گذشت نیمی از محرومیت به حالت تعلیق درآورد که میزان محرومیت مهدی رحمتی دو جلسه بود.