افشاگری داماد اردوغان درباره کودتای ترکیه

داماد اردوغان گفت که پدر همسرش قبل از کودتای نافرجام اخیر سرگرم برنامه ریزی برای خلاصی از مخالفین سیاست هایش در ارتش بود. به گزارش العالم، "بیرات البیرق" که وزیر انرژی ترکیه و داماد اردوغان است در گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد: واحدهایی از ارتش وقتی دریافتند که قرار است پاکسازی شوند کوشیدند علیه حکومت ترکیه اقدامی انجام دهند.خبرگزاری فرانسه به نقل از البیرق گزارش داد: «شورای عالی نظامی ترکیه در تابستان سرگرم برنامه ریزی برای اخراج تمام افسران مخالف سیاست های اردوغان بود که گفته می شد با "فتح الله گولن" مرتبط هستند».وزیر انرژی ترکیه ادامه داد: «قرار بود این پاکسازی شامل عناصر هوادار گولن، قوه قضاییه و دیگر موسسات باشد، معارضین شناسایی شده و فهرست اسامی شان به وزارت های مربوطه تحویل شد، پس از آنکه کودتاچیان از این موضوع آگاه شدند اقدام به کودتا نمودند.اردوغان در جریان کودتای نافرجام اخیر د هها هزار افسر، پلیس، استاد دانشگاه، کارمند و معلم را از کار اخراج و در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرد.