افزایش عوارض واردات خودروهای سواری

در لایحه بودجه ۹۶ بابت افزایش ۵ درصدی عوارض واردات خودروهای سواری، ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است.

به گزارش فارس، در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال  96 عوارض واردات خودروهای سواری معادل ۵ درصد قیمت روی کشتی افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی، ۲۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده از محل افزایش عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی که اولین بار شماره گذاری می شوند ۲۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.