احضار «گری لوئیس» به وزارت خارجه

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش ایسنا، «گری لوئیس»، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران به وزارت خارجه احضار شده است و با پیگیری خبرنگار ایسنا علت این احضار هنوز اعلام نشده است.