آب تنی

  آب تنی بچه های جنوب تهران در چشمه علی شهر ری یکی از تفریحات جالب در گرمای تابستان است.